Privacy Policy

Όροι Υπαναχώρησης

Α3. Πληροφορίες σχετικά με το Δικαίωμα Υπαναχώρησης.
Στους πελάτες – καταναλωτές, δηλ. κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμβάλλεται από απόσταση και δεν ενεργεί για λόγους οι οποίοι εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα, παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης από συμβάσεις από απόσταση με το Tradilicius υπό τους παρακάτω όρους :
3α. Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Α.- Το δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη–καταναλωτή από τη σύμβαση με το Tradilicius ασκείται ρητώς, με σαφή δήλωση και αναιτιολογήτως, δηλ. χωρίς την υποχρέωση να αναφέρονται οι λόγοι αυτής.
Β.- Το δικαίωμα υπαναχώρησης στις περιπτώσεις συμβάσεων πώλησης αγαθών λήγει σε δέκα τέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την απόκτηση της φυσικής κατοχής του αγαθού από τον πελάτη-καταναλωτή ή από τυχόν ορισμένο αντιπρόσωπό του ή σε δέκα τέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών.
Γ.- Για την έγκυρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ο πελάτης–καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε το υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης που προσαρτάται στο παρόν ως παράρτημα 1, είτε οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση περί της απόφασής του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και απευθύνει τη σχετική δήλωση αποκλειστικά εντός της παραπάνω προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, ιδίως με επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς την :

Tradilicius
Υπ΄όψη Κου Ιωάννη Μ. Ζαγοριανού
Ασγούρου Τ.Θ. 102
Ροδος 85133
ΑΦΜ EL164207273
ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
E-Mail : info@tradilicius.com
Τηλ. : +30 6942239146 | 22410 – 68540
3β. Συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Με την παραπάνω έγκυρη και εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης επέρχονται οι παρακάτω συνέπειες :
A.- Ο πελάτης–καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει στο Tradilicius τα ληφθέντα αγαθά – παροχές χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησης. Η προθεσμία τηρείται εάν ο πελάτης – καταναλωτής επιστρέψει τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Ο πελάτης – καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει και όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής, έντυπο εγγύησης, κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.
Β.- Ο πελάτης–καταναλωτής βαρύνεται με τα συνήθη έξοδα αποστολής στο Tradilicius της επιστροφής των αγαθών και φέρει τον σχετικό κίνδυνο μέχρι την επιστροφή τους στο Tradilicius.
Γ.- Το Tradilicius οφείλει να επιστρέψει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον πελάτη-καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, εξαιρουμένων των τυχόν πρόσθετων εξόδων που οφείλονται στην επιλογή του πελάτη–καταναλωτή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης, τον οποίον το Tradilicius προσφέρει.
Δ.- Το Tradilicius δικαιούται να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο πελάτης–καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
Ε.- Εάν ο πελάτης–καταναλωτής δεν μπορεί να αποδώσει ή να επιστρέψει στο Tradilicius το ληφθέν αγαθό – υπηρεσία εν όλω ή εν μέρει ή προβαίνει σε επιστροφή ή απόδοση αυτών σε κατάσταση χειρότερη από την αρχική του, υποχρεούται να καταβάλλει στο Tradilicius ανάλογη αποζημίωση, εφόσον η χειροτέρευση του αγαθού – υπηρεσίας αποδίδεται σε μεταχείριση του αγαθού πέραν εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Ως «διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών» νοείται η εξέταση και δοκιμή αντιστοίχου αγαθού–παροχής, όπως αυτή θα πραγματοποιείτο κατά τη συνήθη πρακτική σε φυσικό κατάστημα.
ΣΤ.- Ο πελάτης–καταναλωτής εξαιρετικά δεν δικαιούται της παραπάνω υπαναχώρησης στις περιπτώσεις αγοράς σφραγισμένων προϊόντων λογισμικού και εν γένει αγοράς προϊόντων με ψηφιακό περιεχόμενο, εφόσον:
α.- Έχει αποσφραγίσει αυτά από τη συσκευασία τους μετά την παράδοσή τους από το Tradilicius και
β.- Το Tradilicius έχει παράσχει στον υποψήφιο πελάτη πριν τη σύναψη της σύμβασης διά του δικτυακού τόπου της ή με οιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαλειτουργικότητα του συγκεκριμένου προϊόντος που εμπεριέχει ψηφιακό περιεχόμενο με αντίστοιχο υλικό και λογισμικό, καθώς για τις γενικές λειτουργικές δυνατότητές του.

*Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.Tradilicius.com και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για τα νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.Tradilicius.com, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.